Oferta dla osób prawnych

OFERTA DLA FIRM

1.OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

  • tyczenie obiektów budowlanych (pod wykop, osie, słupy itp)
  • tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego

2. POMIARY POWYKONAWCZE

  • inwentaryzacje powykonawcze obiektów i budowli        
  • inwentaryzacje powykonawcze sieci podziemnych                             

3. BADANIE I REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

  • wznowienie i ustalenie granic nieruchomości
  • podziały nieruchomości na terenach zabudowanych
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • podziały gruntów na terenach rolnych i leśnych
  • badania ksiąg wieczystych